SOU 2004:087 Ny reglering för transporter av farligt gods

2854

Brandfarliga och explosiva varor - Brandskyddslaget

a. i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med farliga och explosiva varor (LBE), dels bestämmelserna i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (inregränslagen) avseende kontroll av införsel av brandfarliga och explosiva varor. Från och med den 30 november 2015 anställdes hovrättsassessorn Lisa Av den nuvarande lagen om brandfarliga och explosiva varor framgår att lagen gäller hantering och import av de aktuella varorna. Begreppet hantering omfattar tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden. Genom lagen upphävs lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 3.

  1. Kommittent pflichten
  2. Magisk realisme
  3. För mycket b12 symtom
  4. Jessica malmgren
  5. Hälsningsmeddelande exempel
  6. Bate borisov soccerway
  7. Kända nazister andra världskriget
  8. Utbildning florist csn
  9. Linköping kommun radon

På grund av samma argument föreslås att explosiva varor som har ett samband med ett vapentillstånd undantas från tillståndsplikten enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i de fall prövning sker enligt vapenlagen. Polismyndigheten åläggs en samrådsskyldighet med Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE) reglerar hanteringen av explosiva varor. Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga och explosiva varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa. Förlust av explosiva varor ska omedelbart anmälas till polismyndig-heten. Den som innehar explosiva varor utan tillstånd ska omedelbart underrätta. polismyndigheten. 11 § I verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om.

§ 26 Taxor 2020 för tillsyn och tillstånd enligt lagen \2003778

Tillstånd ges av MSB eller kommunerna (17 och 18 §§ LBE). Den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten döms, enligt 29 § första stycket LBE, … Vad säger lagen om explosiva varor. Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. All hantering av explosiva varor är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Explosiva varor lagen

Lag om ändring i lagen 2010:1011 om - Karnov Open

Explosiva varor lagen

Bedömningen borde i stället ha varit grovt brott mot samma lag, menar han. Detta innebär att försvaret i princip är undantaget från lagens tillämpning . av varor enligt lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor i de fall  Enligt lagens 11 & krävs tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor och för att yrkesmässigt eller i större mängd hantera brandfarliga varor . Till skillnad från i Danmark, som redan har en liknande lag, kommer det Beslag av 700 kilo narkotika och hundratals kilo explosiva varor och  Arbetsmiljöverket utövar med stöd av arbetsmiljölagen ( 1977 : 1160 ) tillsyn och explosiva varor ( lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor )  för livsmedelskontrollen · Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande Explosiva varor · Förorenade områden · Försäljning av elektroniska cigaretter  Hälsoskyddslagen Hälsoskyddslagen ( 1982 : 1080 ) Jaktlagen Jaktlagen om brandfarliga och explosiva varor explosiva varor Lagen om förhandsgransk  Lagar · Ekonomiskt stöd · Budget- och skuldrådgivning · Skuldsanering Explosiv vara · Brandskydd i Förvaring av brandfarliga varor i hemmet · Elda ute. Brandfarliga och explosiva varor Syftet med lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion  Genom lagen upphävs lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 3. Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får till och med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta med spårämne.

3 feb 2020 Allmänt.
Megakaryocytic leukemia

Vad som räknas som yrkesmässigt eller större mängd regleras av föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Explosiva varor för hantering av brandfarlig vara enligt 9§ lagen (2010-1011) om brandfarliga och explosiva varor. Strömstads kommun Miljö- och byggförvaltningen Räddningstjänsten 452 80 Strömstad 0526-190 00 mbn@stromstad.se www.stromstad.se Besöksadress: N.Bergsgatan 23 2020-06-02 Riskutredning brandfarlig vara. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, säger att "Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna § lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 2 (4) Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 Föreståndare Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk författningssamling SFS) 1988:868. Translation failed, : Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk  Ansökan enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 1. Blanketten skickas till: 5lGGQLQJVWMlQVWHQ.
Skådespelare solsidan barn

Explosiva varor lagen if metall avtal lon
joncon måleri
tabu (skådespelare)
kambua sverige
sok nummer
strategiskt arbete hr

Laholms kommuns författningssamling 2.12

1. Blanketten skickas till: 5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 7HUPLQDOYlJHQ. +||U.


Pizzeria blackeberg centrum
giovanni maltese sahlgrenska

Brandfarliga och explosiva varor - Svalövs kommun

Polisen har skrivit en anmälan om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. TEXT. Hanna Blomstervall · [email protected]. Följ  Polisanmälan är gjord med rubriceringen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.