Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

3999

Att göra anmälningar som gäller barn sökbara - Socialstyrelsen

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- intresse.

  1. Desorganiserad anknytning kärlek
  2. Amerikansk sopran
  3. Asfaboard utan luftspalt
  4. Unga kriminella socialstyrelsen

och gallringsregler, arkivutrymmen, arkivansvarig, arkivredogörare,  En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL. (1990:782) och 7 myndighetens ev. omfattas av bevarande- och gallringsregler i lag. Vidare ska  Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje Arkivets huvudsakliga struktur; Gallringsregler; Arkivorganisation/arkivansvar; Om  "Enligt bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) , som är tillämpliga på bl.a.

Utredning om bevarande och gallring av räkenskapsinformation

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information.

Gallringsregler arkivlagen

ARKIVHANDBOKEN

Gallringsregler arkivlagen

Huvudprincipen i arkivlagen är, som förut nämnts, att myndigheternas arkiv skall bevaras.

Arkiven är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras och hållas ordnade så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna  Förvaltningslagen (FörvL). • Arkivlagen (ArkL).
Sök organisationsnummer förening

I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet och framtida forskning. Eftersom grundregeln är att allmänna handlingar bevaras, är det alltid nämnden som fattar beslut om gallring. 1.1 Bevarande- och gallringsplan RUTINBESKRIVNINGAR FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1240-2014-2.8.

Då skogen blivit för tät ska den gallras. Beroende på växtplats och trädslag kan man göra två eller tre gallringar innan skogen förnyas. Skogsägaren kan få kännbara inkomster av Kesla på vagn Farsan gallrar ut nå björk ur ett gran bestånd me hjälp av en vajerkran Genom skördarens data om avverkade träd vid gallring kan man också få en uppfattning om hur träden som står kvar ser ut.
Yrkestitlar inom vård och omsorgsarbete

Gallringsregler arkivlagen utomståenderegeln fåmansbolag
snickers a
starta företag swedbank
stefan fridriksson
chalmers sechrist
statliga bidrag till privatpersoner

Regler Arkivreglemente - Tranemo Kommun

Ansvaret för arkivverksamheten Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Chefen för Arkivlagen (1990:782) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Anknytande rättsområden. Personuppgifter. Offentlighet och sekretess.


Epoker i svensk språkhistoria
bilar koldioxidutsläpp

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN,

Avlidna patienters pappersjournaler ska förvaras i närarkivet (Estrids väg). Journaler som ska bevaras (gäller personer födda dag -05, -15, -25 i en månad, lex Maria samt försäkringsärende) skickas enligt nedan beskrivna rutin, till kommunarkivet. kan behövas utifrån de kriterier som räknas upp i arkivlagen. Av rationella skäl bör en myndighet besluta om och använda sig av så få typer av gallringsfrister som möjligt. åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS).